|  
Redford Township Garden Walk 2007
The Avigne Yard      
       
The Boyak Yard      
       
The Bury Yard      
       
The Capman Yard      
       
The Christ Yard      
       
The DeCesco Yard      
       
The Liss Yard      
       
The Marasheski Yard